transprotec

Nasz Przedstawiciel Handlowy w Polsce:

tel. kom. +48 734 411 222
e-mail: biuro@transprotec.pl

ISO 9001

Ogólne Warunki Handlowe firmy transprotec GmbH


  A. Postanowienia ogólne / Zakres obowiązywania
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) dotyczą wszystkich obecnych i przyszłych stosunków handlowych zawartych z firmą transprotec GmbH.
 2. Użytkownikami w rozumieniu niniejszych OWH są osoby fizyczne, z którymi zostają nawiązane kontakty handlowe, nie będące dla tych osób źródłem zarobkowania ani nie wiążące się z prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej.
 3. Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszych OWH są osoby fizyczne, prawne oraz posiadające zdolność do czynności prawnych spółki osobowe, z którymi zostają nawiązane kontakty handlowe, będące dla nich źródłem zarobkowania lub prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.
 4. Postanowienia odbiegające od niniejszych OWH, sprzeczne z nimi bądź uzupełniające je, nawet w przypadku wiedzy o nich, nie są częścią umowy, chyba że ich ważność zostanie w sposób jednoznaczny zatwierdzona na piśmie.
 5. W odniesieniu do naszych wszystkich stosunków handlowych uzupełniająco znajduje zastosowanie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Międzynarodowe Prawo Handlowe nie znajduje zastosowania.
  1. Klient (Przedsiębiorca i Użytkownik) ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub przez nas uznane.
  2. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania rzeczy tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
  3. Klient może odstąpić osobom trzecim istniejące w stosunku do nas roszczenia umowne tylko za naszą jednoznaczną
   i oświadczoną na piśmie zgodą.
  B. Warunki sprzedaży
 1. Poniższe warunki sprzedaży odnoszą się do wszystkich stosunków handlowych z Przedsiębiorcami. W stosunku do Użytkowników znajdują zastosowanie regulacje ustawowe.
  1. Nasze oferty są niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz zmian pod względem formy, koloru i/lub wagi w zakresie, w jakim można oczekiwać, że są one do przyjęcia.
  2. Klient składając zamówienie towaru, oświadcza wiążąco, że chce kupić zamówiony towar. Znajdującą się w zamówieniu ofertę umowy mamy prawo przyjąć w przeciągu dwóch tygodni od jej wpłynięcia. Przyjęcie może być zdeklarowane pisemnie lub poprzez wysłanie towaru do Klienta.
  3. Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem dostarczenia nam właściwego towaru w odpowiednim czasie przez naszych poddostawców. Postanowienie to obowiązuje jedynie w sytuacji, gdy nie jesteśmy odpowiedzialni za niedostarczenie towaru, a w szczególności przy zawarciu pokrywającej się transakcji handlowej na jeszcze nie dostarczony nam towar z naszymi poddostawcami. W takim przypadku krótkoterminowo poinformujemy Klienta o niedostarczeniu towaru i w razie konieczności zwrócimy Klientowi już otrzymane świadczenie wzajemne.
 2. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu przy otrzymaniu towaru. Najpóźniej dwa tygodnie po otrzymaniu towaru Klient automatycznie zalega z płatnością. Przy zamówieniu o wartości poniżej 50 euro netto naliczamy dodatkowo ryczałtową dopłatę w wysokości 20 euro za doliczeniem ustawowego podatku od towarów i usług VAT z tytułu zamówienia poniżej wartości minimalnej.
  1. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia towaru przenoszone jest wraz z przekazaniem towaru, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z wydaniem spedytorowi, przewoźnikowi lub innej wyznaczonej do dostarczenia przesyłki osoby lub firmie na Klienta.
  2. Opóźnienie w odbiorze towaru przez Klienta jest równoważne z przekazaniem towaru Klientowi.
  1. Terminy dostaw są niewiążące, o ile nie doszło jednoznacznie do innych ustaleń. Dopuszcza się dostawy częściowe. Jeżeli został uzgodniony konkretny termin dostawy, to przypadku naszej zwłoki Klient jest zobowiązany do stosownego przedłużenia terminu o przynajmniej cztery tygodnie. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem towar opuścił skład w Hamburgu lub zakład produkcyjny w przypadku dostawy bezpośredniej.
  2. Zamówienia na żądanie, o ile nie poczyniono innych ustaleń, muszą być odebrane w przeciągu sześciu miesięcy od zgłoszenia naszej gotowości do świadczenia dostawy. Po upływie tego okresu mamy prawo żądać odbioru towaru. Jeżeli Klient nie odbiera towaru, mamy prawo do odstąpienia od umowy i do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania. W ostatnim przypadku jesteśmy upoważnieni do żądania 30% ceny zakupu bez dowodu szkody lub rekompensaty za szkodę rzeczywiście powstałą. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu powyżej opisanego ryczałtu, klient ma prawo nam dowieść, że nie doszło w ogóle do powstania szkody lub pomniejszenia wartości lub są one znacznie mniejsze niż dochodzona kwota ryczałtu.
  1. Instalację i montaż maszyn, o ile usługi te są zawarte w ofercie, wykonuje nasz serwis. Świadczenie usługi w tym zakresie może być przejęte również przez nasze firmy partnerskie i obejmuje ono jedynie ustawienie i montaż maszyny do przewodów przełożonych na miejscu dostawy po przewody przełożone bezpośrednio do maszyny, koncesjonowane przez właściwe przedsiębiorstwa zaopatrzeniowe. Nasi technicy są upoważnieni jedynie do utworzenia połączeń między maszyną i podprowadzonymi do niej miejscami podłączeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za dotrzymanie ogólnych lub miejscowych przepisów dotyczących instalacji na miejscu dostawy.
  2. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych klient musi wykonać wszystkie prace przygotowawcze (np. rdzeniowanie otworu wiertniczego). Podłączenia wody, odpływu i prądu, jak również hydraulika i pneumatyka muszą być wykonane zgodnie z naszymi planami montażowymi. Na Kliencie ciąży obowiązek wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych dla doprowadzenia przewodów lub instalacji robót, jak murarka, prace instalacyjne i inne prace przygotowawcze. Przed rozpoczęciem instalacji na miejscu muszą znajdować się wszystkie niezbędne do pojęcia prac części dostawy oraz muszą być wykonane wszystkie ciążące na kliencie prace przygotowawcze, tak aby po przybyciu naszych techników instalacja i uruchomienie mogły być przeprowadzone bez przerywania. Na Kliencie ciąży obowiązek realizacji na własny koszt transportu maszyny do miejsca ustawienia, jak również wszystkich innych niezbędnych przy instalacji świadczeń pomocniczych. Jeżeli będą potrzebne odważniki wzorcowe, musi je dostarczyć Klient.
  3. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego przechowywania dostarczonych maszyn do momentu ich instalacji. Klient ponosi także odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby trzecie, wodę, ogień, za szkody związane z uwarunkowaniami atmosferycznymi lub za kradzież.
  4. Jeżeli ustawienie, instalacja i uruchomienie opóźniają się z uwagi na okoliczności, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, Klient ponosi koszty czasu oczekiwania lub ponownych niezbędnych dojazdów naszych techników.
  1. Przejmujemy gwarancję za wady towaru najpierw według naszego wyboru poprzez naprawę lub dostawę zastępczą.
  2. Jeżeli podjęte w ramach gwarancji świadczenie nie powiedzie się, Klient może zasadniczo według swojego wyboru żądać obniżenia zapłaty (obniżka ceny) lub anulowania umowy (odstąpienie od umowy). W przypadku jedynie nieznacznego naruszenia umowy, w szczególności jeżeli dotyczy to tylko nieznacznych wad, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  3. Wady oczywiste musi Klient zgłosić nam w formie pisemnej w przeciągu pięciu dni od otrzymania towaru, w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji jest wykluczone. Klient ponosi w pełni ciężar dowodu wszystkich przesłanek roszczeniowych, w szczególności odnośnie samej wady, czasu stwierdzenia wady oraz terminowego zgłoszenia wad.
  4. Jeżeli z powodu wady prawnej lub rzeczowej po nieudanym wykonaniu świadczenia gwarancyjnego Klient wybierze odstąpienie od umowy, to prócz tego nie przysługuje mu żadne roszczenie odszkodowawcze z tytułu danej wady.
  5. Jeżeli po nieudanym wykonaniu świadczenia gwarancyjnego Klient wybierze odszkodowanie, towar pozostaje u Klienta, jeżeli jest to dla niego do przyjęcia. Wysokość odszkodowania ogranicza się do różnicy między ceną zakupu a wartością wadliwego towaru. Postanowienie to nie obowiązuje, jeżeli naruszenie umowy nastąpiło z naszej winy przez wprowadzenie Klienta w błąd.
  6. Okres gwarancyjny wynosi w przypadku towaru nowego jeden rok i rozpoczyna się z momentem jego dostarczenia. W przypadku towaru używanego nie udzielamy gwarancji.
  7. Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu wskutek skorzystania z gwarancji, ani dla maszyny, ani dla nowo wbudowanych części.
  8. Wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają z natychmiastowym skutkiem, jeżeli nie uprawnione przez nas osoby dokonają ingerencji w maszynę.
  9. Roszczenia gwarancyjne przysługują jedynie pierwszemu nabywcy i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
  10. Jako ustaloną właściwość towaru uznaje się zasadniczo tylko opis produktu producenta. Wypowiedzi publiczne, informacje mające na celu zachwalanie towaru lub reklama producenta nie mogą być traktowane jako zgodne z umową wskazania właściwości towaru.
  11. Nie udzielamy Klientowi gwarancji w znaczeniu prawnym. Gwarancje producenta pozostają nienaruszone.
  12. Klient jest zobowiązany do udzielenia nam zgodnie ze słuszną oceną potrzebnego czasu, a także dania sposobności do usunięcia wady. O ile w ramach usuwania wady powstaną u Klienta szkody, za które będziemy odpowiedzialni, ponosimy odpowiedzialność tylko wtedy, gdy powstały one w wyniku naszego umyślnego albo rażąco niedbałego działania.
  13. W szczególności nie odpowiadamy za szkody spowodowane wpływami atmosferycznymi, chemicznymi, fizycznymi lub elektrycznymi, jeżeli nie doszło do nich w wyniku naszego umyślnego albo rażąco niedbałego działania. Ponadto nie ponosimy również odpowiedzialności za uszkodzenia, powstałe w wyniku niewłaściwego i nieprawidłowego użytkowania, niewystarczającego czyszczenia, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niestosowania oryginalnych części zamiennych lub błędnego montażu przez nabywcę lub osoby trzecie, błędnego i niedbałego obchodzenia się lub w wyniku nieprawidłowych i podjętych bez naszego zezwolenia zmian lub robót naprawczych nabywcy lub osób trzecich. Powyższe ograniczenia nie obowiązują, jeżeli wady istniały już przy przekazaniu.
  1. Jeżeli dojdzie do demontażu maszyny, po tym jak Klient naruszył swe obowiązki wynikające z umowy, lub nie dojdzie do montażu z takiego samego powodu lub powodu podobnego, za który Klient odpowiada, nie jesteśmy zobowiązani do przywrócenia pierwotnego stanu zestawu przed montażem maszyny, względnie do przywrócenia u Klienta stanu przed przygotowaniami do montażu.
  2. O ile nie zostały przyjęte inne ustalenia, dalsze roszczenia Klienta, niezależnie od podstaw prawnych, są wykluczone. Nie odpowiadamy za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy, a mianowicie za bezpośrednie i pośrednie szkody następcze.
  3. Powyższe klauzule wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeżeli jeden z naszych przedstawicieli ustawowych lub pomocników, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, działał umyślnie lub rażąco niedbale.
  4. O ile szkoda nie została spowodowana w wyniku umyślnego lub rażąco niedbałego działania, ewentualne pozostałe roszczenia Klienta ulegają przedawnieniu po dwunastu miesiącach od przekazania towaru i są ograniczone do maksymalnej stawki 60% wartości netto dostawy danej wysyłki.
 3. O ile w niniejszych OWH lub w wyniku zawarcia indywidualnej umowy nie zostały zawarte jednoznacznie inne ustalenia, nie mamy obowiązku przyjęcia urządzeń z powrotem.
  C. Warunki naprawy
 1. Poniższe warunki naprawy odnoszą się do wszystkich stosunków handlowych z Przedsiębiorcami i Użytkownikami.
 2. Jeżeli Klient (Przedsiębiorca lub Użytkownik) zleci nam naprawę swojego urządzenia, to obowiązują przepisy warunków sprzedaży (B.) za cyframi 6.1 do 6.4, 7.3, 7.7, 7.8, 7.11 i stosownie od 8.1 do 8.4.
 3. Okres gwarancyjny na wykonane przez nas prace naprawcze wynosi jeden rok.
 4. Zapłatę za wykonanie prac naprawczych i kontrolnych należy bezzwłocznie dokonać gotówką u naszego technika. Przesyłki są wysyłane za zaliczeniem pocztowym. Odmowa zapłaty upoważnia nas do zatrzymania przedmiotu naprawy.
  D. Zastrzeżenie prawa własności
 1. W przypadku umów z Użytkownikami zastrzegamy sobie prawo własności towaru aż do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu. W przypadku umów z Przedsiębiorcami zastrzegamy sobie prawo własności towaru aż do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżącego stosunku handlowego.
 2. Klient (Przedsiębiorca i Użytkownik) jest zobowiązany starannie pielęgnować towar. Jeżeli konieczne są prace konserwacyjne i inspekcyjne, Klient musi przeprowadzać je regularnie na własny koszt.
 3. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nas o wtargnięciu osób trzecich, na przykład w przypadku zajęcia, a także ewentualnego uszkodzenia lub zniszczenia towaru. Klient jest zobowiązany powiadomić nas o zmianie właściciela towaru, swojego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności.
 4. W przypadku niezgodnego z umowa zachowaniem się Klienta, a w szczególności przy opóźnieniu płatności lub niewywiązania się z obowiązku za cyfr. 2. i 3. tego postanowienia, jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towaru.
 5. Przedsiębiorca ma prawo do dalszej sprzedaży towaru w zwyczajnym toku załatwiania spraw. Już teraz dokonuje on odstąpienia nam wszystkich roszczeń w wysokości kwoty rachunku, do których będzie miał prawo w wyniku dalszej sprzedaży towaru osobie trzeciej. My przyjmujemy to odstąpienie. Zastrzegamy sobie prawo do ściągnięcia należności, jak tylko Przedsiębiorca nie wywiąże się zgodnie z przepisami z zobowiązań płatniczych i będzie zalegał z płatnością.
 6. Obróbka i przetwarzanie towaru przez Przedsiębiorcę są realizowane stale w naszym imieniu i z naszego polecenia. Jeżeli dojdzie do przetworzenia naszego towaru z nie przynależącymi nam przedmiotami, to otrzymujemy prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości dostarczonego przez nas towaru do pozostałych przetworzonych przedmiotów. To samo postanowienie obowiązuje, gdy towar zostanie wymieszany z przedmiotami, które do nas nie należą.
  E. Klauzula salwatoryjna
 1. O ile poszczególne postanowienia tej umowy z Klientem (Przedsiębiorca i Użytkownik) włącznie z niniejszymi OWH całkowicie lub częściowo były lub miały stać się bezskuteczne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Całkowicie lub częściowo nieskuteczne postanowienie należy zastąpić uregulowaniem, którego sukces gospodarczy jest możliwie najbardziej zbliżony do sukcesu gospodarczego nieskutecznego uregulowania.
  F. Właściwość miejscowa sądu
 1. Jeżeli Klientem jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub publicznoprawny majątek odrębny, Hamburg jest wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków handlowych. Postanowienie to obowiązuje również, gdy Klient nie posiada ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech lub jego miejsce zamieszkania albo zwyczajowego pobytu jest w momencie wniesienia skargi nieznane.


Hamburg, marzec 2011 r.
 


© 2014
 

Pliki do pobrania| Sitemap | Impressum